Wat is een 6 Dagenstelsel?

Wat is een 6 Dagenstelsel?

Algemene regeling Het aantal vakantiedagen hangt dus af van het stelsel waarin de werknemer is tewerkgesteld: 6-dagenstelsel: 24 dagen voor 12 maanden arbeid. 5-dagenstelsel: 20 dagen voor 12 maanden arbeid. 4-dagenstelsel: 16 dagen voor 12 maanden arbeid.

Wie betaalt vakantiedagen?

Bedienden en ambtenaren ontvangen vakantiegeld van hun werkgever. Voor arbeiders is vakantiegeld anders geregeld. Hun werkgever betaalt een sociale bijdrage aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

Hoeveel vakantiedagen heb ik als bediende?

Als je een volledig jaar voltijds gewerkt hebt in een systeem van zes dagen per week, dan heb je recht op 24 vakantiedagen. Heb je een heel jaar gewerkt in een systeem van vijf dagen per week, dan heb je recht op 20 vakantiedagen. Daarnaast heb je nog recht op 10 wettelijke feestdagen.

Wat is het verschil tussen vakantiejaar en Vakantiedienstjaar?

Het jaar waarin de werknemer vakantie opneemt, wordt het vakantiejaar genoemd. Het jaar waarin de vakantierechten opgebouwd worden, noemt men het vakantiedienstjaar. Voor de wettelijk opgebouwde vakantiedagen heeft de werknemer recht op vakantiegeld.

Wat zijn gelijkgestelde periodes?

Het gaat hier vooral om onvrijwillige werkloosheidsperiodes, tijdskrediet (in specifieke gevallen), ziekte, arbeidsongeval, beroepsziekte, militaire dienst, ouderschapsverlof.

Heb je altijd recht op sollicitatieverlof?

Als u ontslagen bent of zelf uw ontslag hebt ingediend, hebt u tijdens uw opzegperiode recht op sollicitatieverlof. Dat betekent dat u, met behoud van uw loon, afwezig mag zijn op het werk om ander werk te zoeken of op sollicitatiegesprek te gaan.

Is een verlofdag betaald?

Onder wettelijk verlof verstaan we de jaarlijkse vakantie waar werknemers in België recht op hebben. Voltijdse medewerkers kunnen jaarlijks doorgaans rekenen op minstens vier weken betaalde vakantie. Wettelijke vakantie wordt berekend op basis van het aantal gewerkte dagen in het voorgaande jaar.

Heb ik recht op betaalde vakantiedagen?

Als u in dat kalenderjaar het hele jaar hebt gewerkt, dan hebt u in uw vakantiejaar recht op de volledige vier weken betaalde vakantie. Hebt u bijvoorbeeld maar een half jaar gewerkt, dan hebt u recht op maar twee weken betaalde vakantie. Voor die vakantiedagen krijgt u ook vakantiegeld.

Waar kan ik zien hoeveel vakantiedagen ik nog heb?

In Mijn vakantierekening kan je:

  1. zien op hoeveel verlofdagen je recht hebt,
  2. het bedrag, de betalingsdatum en de berekening van je vakantiegeld bekijken,
  3. je persoonlijke gegevens (rekeningnummer waarop je je vakantiegeld ontvangt, correspondentieadres) raadplegen en wijzigen,

Hoeveel vakantiedagen eerste werkjaar?

Als je een volledig jaar gewerkt hebt, heb je in het volgende jaar recht op 20 of 24 dagen vakantie, afhankelijk van of je een vijfdagen- of zesdagenweek gewerkt hebt. Als we deze regel zouden volgen, betekent dit dus dat je in je eerste werkjaar geen recht op vakantie hebt.

Wat zijn gelijkgestelde Inactiviteitsdagen?

Ook heel wat inactiviteitsdagen zoals ziekte, moederschapsverlof, vaderschapsverlof, aanvullende vakantie, jeugdvakantie, … worden met effectief gewerkte dagen gelijkgesteld.

Wat is een extralegale vakantiedag?

Extralegale vakantiedagen Buiten alle bestaande types vakantie is het als werkgever mogelijk om je medewerker extra vakantiedagen te geven. De regels hiervoor bepaal je helemaal zelf. Vaak worden deze vakantiedagen verleend voor niet-officiële vakantiedagen (zoals tweede kerstdag of brugdagen).

Welke dagen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen?

Professionnals – De tabel met de gelijkgestelde dagen raadplegen.

Oorzaken van gelijkstelling Duur van de gelijkstelling
tyfus 12 dagen
paratyfus 12 dagen
malleus 12 dagen
roodvonk 10 dagen

Kan je sollicitatieverlof nemen als je al een nieuwe job hebt?

Dit recht op sollicitatieverlof bestaat zowel bij opzegging door de werkgever als bij opzegging door de werknemer. Bovendien kan een werknemer sollicitatieverlof blijven opnemen tijdens de opzeggingstermijn, ook al heeft hij reeds een nieuwe job gevonden.

Is verlof een recht?

Nee, een werknemer heeft niet het recht om zijn verlofdata op te leggen aan zijn werkgever. Wanneer de werkgever een verlofaanvraag krijgt, moet hij wel rekening houden met bepaalde regels voor de toekenning van vakantiedagen.